مجموعه خدمات دانشگاه پیام نور خراسان جنوبیتصویر یافت نشد
آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند، بلوار شهید آوینی - بلوار دانشگاه - دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند - سالن ورزشی پیام
سایت اختصاصی: pnugym.Uspace.ir

ورود به درگاه
تصویر یافت نشد
آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند، بلوار شهید آوینی - بلوار دانشگاه - دانشگاه پیام نور
سایت اختصاصی: PNUamphi.Uspace.ir

ورود به درگاه
تصویر یافت نشد
آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند، بلوار شهید آوینی - بلوار دانشگاه - دانشگاه پیام نور
سایت اختصاصی: Ejlas.Uspace.ir

ورود به درگاه